There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. The main advantage of Viagra Soft Tablets comparing with other products of this type is its faster on-set effect.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Brisanje akcija emitenta HUTP Cer ad Prnjavor – u stečaju Štampa
29.12.2017 12:47
 
Dana 29.12.2017. godine kod Centralnog registra hartija od vrijednosti ad Banja Luka završen je postupak brisanja akcija (i to sa računa emitenta i sa računa vlasnika hartija od vrijednosti) lokalne oznake CERP-R-A, emitenta HUTP Cer ad Prnjavor –  u stečaju, mb: 01046225.
Brisanje navedenih hartija od vrijednosti izvršeno je na osnovu rješenja o brisanju emitenta iz registra emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti RS broj 01-03-RE-665-8/17 od 05.12.2017. godine, kao i rješenja Okružnog privrednog suda Banja Luka broj 57 0 St 099118 12 St od 19.08.2016. godine o brisanju ovog poslovnog subjekta iz sudskog registra.
Dosadašnji emitent HUTP Cer ad Prnjavor –  u stečaju, mb: 01046225 prestaje da postoji.