online cash advance . If you have already decided to take Levitra, be sure to consult a doctor, you don't have any contraindications and act strictly due to a prescription.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

TEHNIČKI REMONT AD BRATUNAC - III emisija, smanjenje osnovnog kapitala Štampa
31.10.2017 14:16
 
Centralni registar je dana 31.10.2017. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti sa sljedećim podacima i karakteristikama:
 
Naziv emitenta
Tehnički remont ad Bratunac  
Sjedište emitenta
Podgradačka 11, Bratunac
Matični broj emitenta
01866591
Vrsta hartije
akcija
Klasa hartije
redovna akcija klase A
Lokalna oznaka hartije
TRBR-R-A
Broj hartija
7.678.173
Nominalna vrijednost hartije
1,00 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije
7.678.173,00 KM
Redni broj i tip emisije
treća emisija-smanjenje osnovnog kapitala
ISIN kod
BA100TRBRRA7
CFI kod
ESVUFR
 
Nakon registracije ove emisije ukupna vrijednost osnovnog kapitala emitenta iznosi   7.678.173,00 KM.