online loans . What can cause long-term use of Viagra? In the network and other sources of information, there is no reliable data on the long-term use of Viagra and its negative effects on the body.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Brisanje akcija emitenta Novi Jelšingrad ad Banja Luka Štampa
30.10.2017 10:44
 
Dana 30.10.2017. godine kod Centralnog registra hartija od vrijednosti ad Banja Luka završen je postupak brisanja akcija (i to sa računa emitenta i sa računa vlasnika hartija od vrijednosti) lokalne oznake NJEL-R-A, emitenta Novi Jelšingrad ad Banja Luka mb: 11080677.
Brisanje navedenih hartija od vrijednosti izvršeno je na osnovu rješenja o brisanju emitenta iz registra emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske broj 01-03-RE-554-1/17 od 11.10.2017. godine i rješenja Okružnog privrednog suda Banja Luka broj 057 0 Reg 16 002111 od 27.07.2017. godine o promjeni pravne forme društva. 
Dosadašnji emitent Novi Jelšingrad ad Banja Luka mb: 11080677 mjenja pravnu formu.