Payday Loans In Indiana. Moreover, to order Cialis Daily online is highly advantageous because it interacts well with the small portions of alcohol and food.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Brisanje akcija emitenta Zanat Design dd Brčko Štampa
26.09.2017 14:50
 
Dana 26.09.2017. godine kod Centralnog registra hartija od vrijednosti ad Banja Luka završen je postupak brisanja akcija (i to sa računa emitenta i sa računa vlasnika hartija od vrijednosti) lokalne oznake ZND9-R-A, emitenta Zanat Design dd Brčko mb: 4600081830004.
Brisanje navedenih hartija od vrijednosti izvršeno je na osnovu rješenja o brisanju emitenta iz Registra emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Brčko Distrikta broj: UP-I-13-15.04-12/17 od 07.07.2017. godine i rješenja Osnovnog suda Brčko Distrikta broj: 096-0-Reg-17-000566 od 22.05.2017. godine, kojim je izvršen upis statusne promjene spajanje uz pripajanje i brisanje ovog poslovnog subjekta iz sudskog registra.
Dosadašnji emitent Zanat Design dd Brčko mb: 4600081830004, prestaje da postoji.