To apply for USA Payday Loans you don't have to seek the help of relatives or go to a bank. What can cause long-term use of Viagra? In the network and other sources of information, there is no reliable data on the long-term use of Viagra and its negative effects on the body.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

XXV SKUPŠTINA AKCIONARA Centralnog registra hartija od vrijednosti ad Banja Luka Štampa
27.03.2018 07:56
 
Upravni odbor Centralnog registra hartija od vrijednosti ad Banja Luka,  saziva
 
 
XXV  SKUPŠTINU AKCIONARA
Centralnog registra hartija od vrijednosti ad Banja Luka
(Godišnja skupština)
 

 
XXV Skupština akcionara održaće se 17.04.2018. godine, utorak, sa početkom u 12,00 časova, u prostorijama Društva – sala za sjednice, Ulica Sime Šolaje 1, Banja Luka.
Za XXV Skupštinu akcionara predlaže se sljedeći dnevni red:
1.      Donošenje Odluke o izboru predsjednika XXV Skupštine akcionara;
  2.      Donošenje Odluka o usvajanju:
           a)  izvještaja Upravnog odbora u vezi sa finansijskim izvještajima;
           b)  izvještaja nezavisnog revizora;
           v)  finansijskih izvještaja za 2017. godinu;
 3.         Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2017. godinu;
 4.         Donošenje Odluka o usvajanju:
           a)  Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2017. godinu;
           b)  Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2017. godinu;
5.       Donošenje Odluke o stimulativnoj naknadi;
6.        a) Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti;
           b) Donošenje Odluke o isplati dividende;
7.       Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika Nadzornog odbora;
8.       Donošenje Odluke o izboru člana Nadzornog odbora;
9.       Donošenje Odluke o izboru revizora finansijskih izvještaja za 2018., 2019., 2020. i 2021. godinu.
 
Ako se XXV Skupština akcionara Društva ne bude mogla održati zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica održaće se, sa istim dnevnim redom i na istom mjestu, 17.04.2018. godine, utorak, sa početkom u 14,00 časova.
Materijali sa prijedlozima odluka, dostaviće se u elektronskoj formi akcionarima, po njihovoj ranije datoj saglasnosti ili u pisanoj formi najkasnije 30 dana i najranije 60 dana prije dana održavanja sjednice skupštine akcionara.
Akcionari koji imaju najmanje 10% akcija mogu predložiti ili zahtijevati da se najviše dva nova pitanja uključe u dnevni red skupštine u skladu s odredbama člana 275. Zakona o privrednim društvima.
Pravo učešća i pravo glasa na skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra sa stanjem na dan 07.04.2018. godine. Izvještaj je dostupan u sjedištu Društva – Kabinet direktora, u redovno radno vrijeme, radi ostvarivanja prava akcionara u uvid i kopiranje, kao i mogućnosti stavljanja prigovora na bilo koje neispravnosti u izvještaju.
Ovlašćeno lice za ovjeravanje punomoći je Bojan Kovačević, dipl. pravnik, zaposlen u Društvu. Ovjera punomoći kod ovlaštenog lica može se izvršiti najkasnije jedan dan prije dana održavanja skuštine.
 

            

                                                                        Predsjednik Upravnog odbora
                                                                                                                                                                         Prof. dr Zoran Babić, dipl. ekonomista,s.r.