Anavar Pricepay day loans . When the problem is not treated, it can ruin intimate life of couples and destroy their relationships. Viagra Professional was produces not to let this happen. Professional means highly qualified. It strikes the target and doesn't allow a disorder to occupy man's body.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

JAVNI KONKURS za izbor člana Nadzornog odbora Štampa
07.12.2017 15:11

 

Na osnovu 31. stav 4. Statuta Društva, radi izbora člana Nadzornog odbora, u skladu sa članom 201. stav 5. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti Upravni odbor na sjednici održanoj dana 07.12.2017. godine   r a s p i s u j e

 

JAVNI KONKURS

za izbor člana Nadzornog odbora

Centralnog registra hartija od vrijednosti ad Banja Luka

I     U Nadzorni odbor bira se 1 (jedan) član.

II    Osnov i postupak

U skladu sa članom 201. stav 5. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti i članom 25. stav 2. Statuta Društva, izbor članova Nadzornog odbora vrši se na osnovu prethodno provedenog javnog konkursa. 

U skladu sa članom 201. stav 7. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti, Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske daje saglasnost na izbor članova Nadzornog  odbora.

         

III   Poslovi

          Nadležnosti Nadzornog odbora utvrđene su članom 42. Statuta Društva.

IV   Mandat

          Član Nadzorvnog odbora bira se na vrijeme do isteka mandata postojećeg Nadzornog  odbora.

V    Status

           Član Nadzornog odbora ima pravo na naknadu za svoj rad prema odluci Skupštine akcionara.

VI   Uslovi

         1.  Za člana Nadzornog odbora može biti izabrano lice koje danоm podnošenja prijave ispunjava sljedeće uslove:

                     a) visoka stručna sprema, odnosno završen prvi ciklus četvorogodišnjeg studija sa najmanje 240 ECTS bodova ako se lice obrazovalo po sistemu obrazovanja prema Bolonjskom procesu, ekonomske, pravne ili elektrotehničke struke i

                     b) najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci.

          2.   Član Nadzornog odbora i direktor Centralnog registra ne mogu:

                     a) biti u međusobnom srodstvu ili braku,

                     b) biti lica koja su pravosnažno osuđena za krivično djelo protiv privrede i platnog prometa, protiv službene dužnosti i za krivično djelo propisano Zakonom o tržištu hartija od vrijednosti ili im je izrečena ili traje mjera mjera zabrane obavljanja poslova sa hartijama od vrijednosti,

                          v) posjedovati direktno ili indirektno više od 5% udjela u osnovnom    kapitalu pravnih lica kojima Komisija za hartije od vrijednosti daje dozvolu za obavljanje poslova,

                     g) obavljati djelatnosti ili sprovoditi aktivnosti koje su u suprotnosti sa načelima zaštite investitora, samostalnosti i nepristrasnosti rada Centralnog registra.

        3.  Član Nadzornog odbora mora da bude iz reda nezavisnih lica u smislu zakona kojim se reguliše osnivanje i poslovanje privrednih društava.

VII  Potrebna dokumenta

           Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni da dostave sljedeće dokaze o ispunjavanju uslova:

-          biografija sa podacima o dosadašnjem radu i kretanju u službi; 

-          ovjerena kopija diplome - dokaz za uslov iz tačke VI pod 1. a);

-          uvjerenje o radnom stažu - dokaz za uslov iz tačke VI pod 1. b);

-          ovjerena izjava da ne postoje smetnje iz tačke VI pod 2. a), v) i g);

-          ovjerena izjava o tome da je kandidat nezavisno lice u smislu tačke VI pod 3.

Dokaz da ne postoje smetnje iz tačke VI pod 2. b) pribavlja Centralni registar po službenoj dužnosti.         

VIII   Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa, a čija je prijava uredna i blagovremena, Konkursna komisija će obaviti razgovor na koji će kandidati biti blagovremeno pozvani.  

IX      Objavljivanje konkursa

           Ovaj konkurs objavljuje se na internet stranci Centralnog registra.

X       Rok za podnošenje prijava

          Prijave se podnose u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

          Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

         Prijave se dostavljaju direktno na protokol Centralnog registra ili poštom na adresu: Centralni registar hartija od vrijednosti AD Banja Luka, 78000 Banja Luka, Sime Šolaje 1, sa naznakom ''Konkurs za izbor člana Nadzornog odbora - za Konkursnu komisiju''.

 

Broj: UO-15515-1/17                                                               

Banja Luka, 07.12.2017. godine 

 

 Predsjednik Upravnog odbora

    Prof. dr Zoran Babić, dipl. ekonomista