In particular, Texas Payday Loans can cater to the needs of its residents. What can cause long-term use of Canadian Viagra? In the network and other sources of information, there is no reliable data on the long-term use of Viagra and its negative effects on the body.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

O Registru Štampa

Poslovno ime

Centralni registar hartija od vrijednosti, akcionarsko društvo, Banja Luka

Skraćeno poslovno ime

Centralni registar hartija od vrijednosti ad Banja Luka

Poslovno ime na engleskom jeziku

Central Registry of Securities, JSC, Banja Luka, Republic of Srpska

Sjedište

Sime Šolaje br.1, Banja Luka

Telefon/Faks

051/348-710; 051/348-718

E-mail

info@crhovrs.org

Registar suda

Registar Okružnog privrednog suda Banja Luka, reg. uložak broj:1-11975-00, broj rješenja: 057-0-Reg-11-001862

Datum osnivanja

26.02.2001. godine

Upisan i uplaćen osnovni kapital

2.680.000 KM, podijeljen na 26.800 redovnih akcija

Matični broj

01942026

JIB

4400936990005

Šifra djelatnosti

66.11

Poslovni računi

562100-80005420-15 NLB Banka ad Banja Luka

555007-02071847-88 Nova banka ad Banja Luka

Revizor za 2015/2016/2017

Privredno društvo ‘’BL REVIZOR’’ doo Banja Luka

Direktor

Bratoljub Radulović, dipl. ekonomista

Akt o osnivanju

Centralni registar hartija od vrijednosti ad Banja Luka osnovan je Zakonom o Centralnom registru hartija od vrijednosti (Službeni glasnik Republike Srpske broj 24/98).

Rješenje Komisije za hartija od vrijednosti RS

Rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti RS broj:04-041-248/04 od 13.02.2004. godine data je dozvola Centralnom registru za obavljanje poslova depozitara privatizacionih investicionih fondova.

Rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti RS broj:01-UP-041-2005/06 od 01.06.2006. godine produžena je dozvola za obavljanje poslova depozitara privatizacionih investicionih fondova.

Rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti RS broj: 01-UP-041-1590/07 od 04.05.2007. godine data je dozvola Centralnom registru za obavljanje poslova depozitara investicionih fondova.

Rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti RS broj:01-UP-041-1403/09 od 08.04.2009. godine produžena je dozvola za obavljanje poslova depozitara investicionih fondova.

Rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti RS broj: 01-UP-041-950/12 od 20.04.2012.godine produžena je dozvola za obavljanje poslova depozitara investicionih fondova.

Rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti RS broj: 01-UP-55-226-1/15 od 24.04.2015.godine produžena je dozvola za obavljanje poslova depozitara investicionih fondova.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralni registar hartija od vrijednosti ad Banja Luka funkcioniše u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i odredbama Zakona o tržištu hartija od vrijednosti (Službeni glasnik Republike Srpske, br. 92/06, 34/09, 30/12 i 59/13) u cilju da emitentima, vlasnicima hartija od vrijednosti i ovlaštenim učesnicima tržišta kapitala pruži brzu i efikasnu uslugu uz poštovanje principa sigurnosti.

Registar je pravno lice sa javnim ovlašćenjima za poslove iz člana 189. stav 1. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti, koje vodi bazu podataka u kojoj se upisuju, vode i čuvaju podaci o hartijama od vrijednosti, vlasnicima, pravima i ograničenjima prava na hartijama od vrijednosti, u skladu sa zakonom, propisima Komisije za hartije od vrijednosti i opštim aktima Registra.

Poslovi Registra su:

  • registracija i čuvanje podataka o hartijama od vrijednosti i njihovim vlasnicima i svim transakcijama u pogledu prenosa vlasništva ili promjene statusa hartija od vrijednosti,

  • registracija i čuvanje podataka o sticanju vlasništva i drugih prava iz hartija od vrijednosti,

  • upis i brisanje prava trećih lica na hartijama od vrijednosti, kao i upis i brisanje zabrane prava raspolaganja na osnovu ugovora, sudskih odluka i odluka nadležnih organa,

  • otvaranje i vođenje računa emitenata, vođenje knjige akcionara, otvaranje i vođenje računa vlasnika hartija od vrijednosti, kao i izdavanje izvještaja, izvoda i potvrda o stanju i promjenama na tim računima,

  • otvaranje i vođenje računa berzanskom posredniku i drugim članovima Registra,

  • obračun, poravnanje i prenos hartija od vrijednosti na osnovu poslova sa hartijama od vrijednosti zaključenim na berzi i drugom uređenom javnom tržištu,

  • prenos hartija od vrijednosti na osnovu ugovora, sudskih odluka i odluka drugih nadležnih organa,

  • izrada, razvoj, održavanje i raspolaganje kompjuterskim softverom u vezi sa trgovanjem sa hartijama od vrijednosti i

  • organizovanje i sprovođenje edukacije učesnika na tržištu hartija od vrijednosti u vezi sa poslovima koje obavlja.

 

Registar može obavljati poslove depozitara investicionih fondova i druge poslove za koje dobije saglasnost Komisije.

Osnovni kapital Registra iznosi 2.680.000,00 KM i podijeljen je na redovne akcije nominalne vrijednost 100,00 KM.

 

struktura-vlasnistva-crhov 

 

UPRAVNI ODBOR

Predsjednik:

Zoran Babić

Univerzitet za poslovne studije Banja Luka

Zamjenik predsjednika:

Jovan Tegeltija

Banjalučka berza ad Banja Luka

Član:

Rade Rastoka

Agencija za bankarstvo Republike Srpske

Član:

Dejan Guzijan

NLB banka ad Banja Luka

Član:

Boris Kačavenda

Nova banka ad Banja Luka

NADZORNI ODBOR - ODBOR ZA REVIZIJU

Predsjednik:

Jovo Radukić

Vlada Republike Srpske, Ministarstvo finansija

Zamjenik predsjednika:

Dragan Džinić

Nova banka ad Banja Luka

Član:

Nebojša Vuković

Banjalučka berza ad Banja Luka