Illinois Loans Online should not be obtained by people who do not have the capacity to repay the lenders. If you have already decided to take Levitra, be sure to consult a doctor, you don't have any contraindications and act strictly due to a prescription.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Riječ direktora Štampa
Poštovani,
Centralni registar hartija od vrijednosti je akcionarsko društvo koje obavlja poslove jedinstvene evidencije o hartijama od vrijednosti, o pravima iz hartija od vrijednosti i pravima trećih lica na hartijama od vrijednosti u skladu sa zakonskom regulativom.
Takođe kao klirinška kuća obavljamo poslove obračuna, poravnanja i prenosa hartija od vrijednosti i novčanih obaveza i potraživanja nastalih po osnovu poslova sa hartijama od vrijednosti.  
Važan segment našega poslovanja je i obavljanje poslova depozitara investicionih fondova.
Centralni registar hartija od vrijednosti je institucija, koja je od izuzetno važnog značaja za razvoj, stabilnost i efikasno funkcionisanje tržišta kapitala. Obezbjeđujući podršku tržištu kapitala i svim njegovim učesnicima omogućuje da se izvrši promjena odnosno prenos vlasništva i prava nad hartijama od vrijednosti, blagovremeno i tačno uz poštivanje svih zakonskih propisa.
Sigurnost vlasništva nad hartijama od vrijednosti sadašnjih ili budućih akcionara jedno je od osnovnih postulata poslovanja Centralnog registra hartija od vrijednosti.
Proaktivnim pristupom na tržištu kapitala želimo da zadovoljimo potrebe naših klijenata, sadašnjih ili budućih investitora, po najvišim profesionalnim standardima.
Zahvaljujemo se na dosadašnjem povjerenju i radujemo se budućoj saradnji. 
Bratoljub Radulović 
Direktor