Best Buy Windows 7 Ultimate.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

''FARMLAND'' AD Nova Topola - III emisija, povećanje osnovnog kapitala, privatna ponuda Štampa
17.04.2012 09:11
Centralni registar je dana 17.04.2012. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti sa sljedećim podacima i karakteristikama:
 
Naziv emitenta
''FARMLAND''
 akcionarsko društvo Nova Topola
Sjedište emitenta
Nova Topola bb, 78418 Nova Topola
Matični broj emitenta
01968378
Vrsta hartije
akcija
Klasa hartije
redovna akcija klase A
Lokalna oznaka hartije
GOVF-R-A
Broj hartija
5.000.000
Nominalna vrijednost hartije
1,00 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije
5.000.000,00 KM
Redni broj i tip emisije
III emisija-povećanje osnovnog kapitala, zatvorena/privatna ponuda
ISIN kod
BA100GOVFRA4
 
Po registraciji ove emisije ukupna vrijednost osnovnog kapitala emitenta iznosi 11.594.088,00 KM.
 
Predmetna emisija je upisana u Registar emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, Rješenje broj: 01-03-RE-784/12 od  02.04.2012. godine.