The best way to go for you to know the credible Michigan Loans Online providers.

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Call center 1369
< December 2008 >
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 25 26 27 28
29 30 31        

Pošaljite nam poruku

  • Get your statements by email
  • Contact Us
  • My portfolio
Banjalučka berza hartija od vrijednosti a.d., Banja Luka, peta emisija, povećanje osnovnog kapitala Print
Wednesday, 24 December 2008 19:59
There are no translations available.

Centralni registar je dana 24.12.2008. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti sa slijedećim podacima i karakteristikama:

 

Naziv emitenta Banjalučka berza hartija od vrijednosti a.d., Banja Luka
Sjedište emitenta Petra Kočića bb, Banja Luka
Matični broj emitenta 01947320
Vrsta hartije akcija
Klasa hartije redovna akcija klase A
Lokalna oznaka hartije BLSE-R-A
Broj hartija 792
Nominalna vrijednost hartije 1.000,00 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije 792.000,00 KM
Redni broj i tip emisije peta emisija - povećanje osnovnog kapitala, pretvaranje rezervi i neraspoređene dobiti u osnovni kapital
Ograničenja prava na hartiji nema
Rok trajanja ograničenja prava nemaPo registraciji ove emisije ukupna vrijednost osnovnog kapitala emitenta iznosi 1.848.000,00 KM. Predmetna emisija je upisana u Registar emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, rješenje br. 01-UP-031-3963/08 od 22.09.2008. godine.

 

Settled turnover

News

Saziv XIII Glavne Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom VB fond ad Banja Luka
 
Centralni registar hartija od vrijednosti ad Banja Luka u svojstvu depozitara Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom VB fond ad Banja Luka   saziva 
 
Read more...
 
Saziv XI Glavne Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom Aktiva invest fond ad Banja Luka
 
Centralni registar hartija od vrijednosti ad Banja Luka u svojstvu depozitara Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom Aktiva invest fond ad Banja Luka   saziva 
 
Read more...
 

Cooperation with