CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Cooperation with

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
< December 2008 >
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 25 26 27 28
29 30 31        

Contact Us

Investors Info 24/7
- Call Centar Pošte Srpske –
1369

Switchboard:
Phone: +387 51 348 710
Fax: +387 51 348 718
e-mail: info@crhovrs.org

Issuers - registration:
Tel. +387 51 348 713

Issuers: - reports:
Tel. +387 51 348 717


Technical support:
Tel. +387 51 348 725
e-mail: itsektor@crhovrs.org

Accounting and financial jobs:
Tel. +387 51 348 714
e-mail: racunovodstvo@crhovrs.org


Address:
Sime Šolaje 1
78000 Banjaluka
Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Bank accounts:
568163-11000757-23 Banka Srpske ad Banja Luka
552002-00025294-34 HYPO Alpe-Adria-Bank ad Banja Luka
562100-80005420-15 NLB Razvojna banka ad Banja Luka
567162-22003917-95 Sberbank ad Banja Luka

 
  • Get your statements by email
  • Contact Us
  • My portfolio
Banjalučka berza hartija od vrijednosti a.d., Banja Luka, peta emisija, povećanje osnovnog kapitala Print
Wednesday, 24 December 2008 19:59
There are no translations available.

Centralni registar je dana 24.12.2008. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti sa slijedećim podacima i karakteristikama:

 

Naziv emitenta Banjalučka berza hartija od vrijednosti a.d., Banja Luka
Sjedište emitenta Petra Kočića bb, Banja Luka
Matični broj emitenta 01947320
Vrsta hartije akcija
Klasa hartije redovna akcija klase A
Lokalna oznaka hartije BLSE-R-A
Broj hartija 792
Nominalna vrijednost hartije 1.000,00 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije 792.000,00 KM
Redni broj i tip emisije peta emisija - povećanje osnovnog kapitala, pretvaranje rezervi i neraspoređene dobiti u osnovni kapital
Ograničenja prava na hartiji nema
Rok trajanja ograničenja prava nemaPo registraciji ove emisije ukupna vrijednost osnovnog kapitala emitenta iznosi 1.848.000,00 KM. Predmetna emisija je upisana u Registar emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, rješenje br. 01-UP-031-3963/08 od 22.09.2008. godine.

 

Settled turnover

News

Informacija o umanjenju naknade za poslove zaključene putem repo ugovora u 2014. godini
There are no translations available.

 
Upravni odbor Centralnog registra hartija od vrijednosti ad Banja Luka na sjednici održanoj dana 11.02.2014. godine donio je Odluku o umanjenju naknade za poslove zaključene putem repo ugovora u 2014. godini.
Navedenom odlukom naknada iz člana 2. tačka IV A 1. Odluke o visini naknade koja se plaća za usluge Centralnog registra hartija od vrijednosti ad Banja Luka (Prečišćen tekst) (Službeni glasnik Republike Srpske br. 71/11 i 67/12), u slučaju trgovanja hartijama od vrijednosti putem repo ugovora naplaćuje se samo od prodavca iz prve transakcije na vrijednost kupoprodajnog posla za ugovore koji su zaključeni na period duži od mjesec dana. Naknada za repo ugovore koji su zaključeni na periode do mjesec dana se ne naplaćuje.
 
Obavještenje o načinu ostvarivanja prava za učestvovanje na tržištu novca
There are no translations available.

 
Centralni registar je pripremio za direktne učesnike Obavještenje o načinu ostvarivanja prava vezanih za dio poslova Centralnog registra za učestvovanje na tržištu novca.
Klijenti berzanskih posrednika na tržištu učestvuju na uobičajen način.
Tekst Obavještenja dat je u rubrici Novosti-Poslovi registra.